Dom i Høyesterett – gyldighet av endringsligning

Høyesterett avsa 2. desember 2004 dom i sak om gyldigheten av endringsligning av et enmannsforetak for årene 1999 og 2000. Høyesterett opphevet overligningsnemnda og ligningsnemndas vedtak.

Avgjørelse    6. desember 2004    👤Knut Davidsen   

Saken gjaldt spørsmålet om foretaket hadde adgang til å gjøre fradrag for beregnet negativ personinntekt fra utleie av egne boligeiendommer i personinntekten fra foretakets øvrige virksomhet, som besto i tjenesteytelser til andre næringsdrivende. Dette berodde på om foretaket drev en eller to næringer, og om det var grunnlag for samordning av personinntekt dersom det var tale om to næringer. Likningsnemnda fattet vedtak om at næringene ikke kunne samordnes, dette ble fastholdt av overligningsnemnda. Tingretten fant ”en viss, men ikke høy grad av innholdsmessig nærhet”, men kom til at det ikke var grunnlag for samordning, noe lagmannsretten stadfestet. Høyesterett opphevet overligningsnemnda og ligningsnemndas vedtak og tilkjente eieren av foretaket saksomkostninger for alle instanser.