Dom i Høyesterett – gyldighet av gebyrvedtak etter delingsloven

Høyesterett avsa 26. oktober 2004 dom i sak om gyldigheten av et gebyrvedtak i forbindelse med deling av fast eiendom. Høyesterett fant under dissens at gebyrvedtaket var ugyldig.

Avgjørelse    4. november 2004    👤Knut Davidsen   

Ved deling av fast eiendom ble det ilagt et delingsgebyr på 1.144.200 kroner, og den ankende part reiste spørsmålet om forståelsen av selvkostprinsippet i delingsloven § 5-2 var til hinder for at kommunen kunne kreve så mye. I tingretten fikk den ankende part medhold i at gebyrvedtaket var ugyldig, men lagmannsretten ga kommunen medhold. Tingrettens dom ble stadfestet, og Høyesterett anførte at en normal reguleringssak på inntil to dekar kostet 14.150 kroner og dette ville i forhold til tidsbruken for denne saken innebære et gebyr som var 12 til 13 ganger så stort som gebyret for en normal reguleringssak.