Dom i Høyesterett – gyldigheten av tollvedtak

Høyesterett avsa 8. februar 2005 dom i sak om gyldigheten av vedtak truffet av Toll- og avgiftsdirektoratet vedrørende beregning av merverdi- og båtmotoravgift for tre fartøyer og hvem som var ansvarlig for avgiftene.

Avgjørelse    16. februar 2005    👤Knut Davidsen   

Sakens bakgrunn var innførsel av tre fartøyer med midlertidig avgiftsfritak med gjenutførselsfrist. Mottaker gikk konkurs og fartøyene ble ikke sendt ut av landet innen fristen. Fartøyene ble så videresolgt uten at det ble opplyst om at innførselen ikke var i orden. Kjøperen ble pålagt å betale innførselsavgift og anla sak om opphevelse av vedtaket. Han tapte i tingretten og i lagmannsretten, hvor han og ble dømt til å betale saksomkostninger.
Saken ble anket til Høyesterett for så vidt gjaldt rettsanvendelsen, særlig tollovens § 37, bestemmelsene om hvem som hefter for avgift som oppstår ved innførsel av varer. Drøftelse av spørsmål om fartøyene var tollekspedert, hvem som var vareeier og om domstolene kunne overprøve Toll- og avgiftsdirektoratets skjønn om at kjøper kunne legges noe til last med hensyn til den manglende fortollingen. Høyesterett kom til at vedtaket om innførselsavgift skulle oppheves og tilkjente kjøperen saksomkostninger for alle instanser.