Dom i Høyesterett – heving av leiekontrakt grunnet omregulering

Høyesterett avsa 19. januar 2005 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en leier kunne heve leiekontrakten og kreve erstatning for ekstra flytteutgifter fordi industrilokaler på grunn av utvendig støy fra leiers virksomhet ikke lenger kunne nyttes. Leietaker fikk medhold i sine krav og utleier måtte også dekke saksomkostninger for alle instanser.

Avgjørelse    26. januar 2005    👤Knut Davidsen   

Et trykkeri hadde fra 1965 drevet virksomhet i leide lokaler som var regulert til industri, og hadde i løpet av 1990-årene utvidet virksomheten ved to skift og nattarbeid ved behov, senere utvidet til tre skift i uken og arbeid i helgene etter behov. Deler av tomten lokalene lå på ble fradelt og omregulert til byggeområde for boliger. Etter innflyttingen av de nybygde boligene mottok trykkeriet klager på støy fra virsksomheten. Som følge av klagene ønsket trykkeriet å tre ut av leieforholdet og få erstattet flyttekostnader. Utleier krevde skyldig leie og erstatning for uberettiget fraflytting. Leier vant fram med sine krav.