Dom i Høyesterett – kontroll av oppbevaring av skytevåpen

Høyesterett avsa 12. november 2004 dom i sak om politiet etter forhåndsvarsel kunne kontrollere oppbevaringen av skytevåpen i private hjem. Tingretten ga politiet rett til kontroll og saken ble brakt direkte inn for Høyesterett som stadfestet tingrettens dom.

Avgjørelse    17. november 2004    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en aktiv pistolskytter som oppbevarte ca. 40 registrerte våpen i sitt hjem. Politiet ønsket å foreta hjemmekontroll med hjemmel i våpenloven § 27a annet ledd, som bestemmer at politiet etter forhåndsvarsel kan kontrollere oppbevaringen av skytevåpen hos den som oppbevarer våpen i sitt hjem. Våpeneieren motsatte seg en slik kontroll i det han hevdet at denne bestemmelsen var i strid med Grunnloven § 102, og at en slik kontroll innebar en krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8. Våpeneieren tok ut stevning mot staten, som ble frifunnet i tingretten. Høyesterett kom til at kontrollordningen ikke innebar brudd på forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102. Høyesterett kom og til at vekten av det offentliges interesse i denne saken forsvarte det relativt begrensede inngrep våpenkontrollen utgjorde, og at kontrollen derfor ikke var noen krenkelse av EMK artikkel 8. Saksomkostninger ble ikke tilkjent for Høyesterett, selv om anken var forgjeves og saken ikke var funnet tvilsom, fordi den hadde reist spørsmål av prinsipiell betydning både i forhold til Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8.