Dom i Høyesterett – Napster.no-saken

Høyesterett avsa 27. januar 2005 dom i Napster.no-saken om krav om erstatning i medhold av åndsverklovens § 55 for utlegging av lenker til musikkfiler i mp3-format på Internett. Høyesterett stadfestet tingrettens dom hvor saksøkte var dømt til å betale kr. 100.000 i erstatning.

Avgjørelse    27. januar 2005    👤Knut Davidsen   

Sakens bakgrunn var et enkeltpersonsforetak som drev et nettsted hvor brukerne skulle opplyse om webadresser til musikkfiler i mp3-format. Det ble da opprettet en link fra nettstedet til musikkfilen. Linkene gikk til musikk som var ulovlig opplastet på Internett. Rettighetshaverne til musikken gikk til sak mot eieren av nettstedet og krevde erstatning på kr. 500.000. I tingretten ble saksøkte dømt til å betale kr. 100.000 i erstatning, men han ble ikke pålagt å betale saksomkostninger. Lagmannsretten frifant saksøkte og kom til samme løsning når det gjaldt saksomkostningene. Høyesterett stadfestet tingrettens dom og kom til at på grunn av at saken reiser spørsmål av prinsipiell karakter som ikke tidligere har vært behandlet av Høyesterett, skulle det ikke tilkjennes saksomkostninger for noen instans.