Dom i Høyesterett – regresskrav etter forsikringsutbetaling

Høyesterett avsa 14. desember 2004 dom i sak om regresskrav etter en forsikringsutbetaling for en brann forårsaket av ungdoms omgang med fyrverkeri. Regresskravene kunne gjøres gjeldende hvis det forelå grov uaktsomhet, noe Høyesterett stadfestet.

Avgjørelse    22. desember 2004    👤Knut Davidsen

Sakens bakgrunn var avfyring av fyrverkeri på en skole som forårsaket en ulmebrann. Tingretten kom til at det forelå grov uaktsomhet og at to av ungdommene som var med var ansvarlig. Lagmannsretten mente det ikke forelå grov uaktsomhet, og frifant de selskapene saken var anket for. Høyesterett stadfestet de deler av tingrettens dom som var behandlet av lagmannsretten, og kom under dissens for en av ungdommene, at regresskravet kunne gjøres gjeldende.