Dom i Høyesterett – røyking og yrkesskade

Høyeterett avsa 21. april 2005 dom i sak om en kvinne som hadde fått lungekreft etter i lengre tid både å ha røykt selv og ha vært utsatt for passiv røyking under arbeid, hadde krav på godkjenning av sykdommen i sin helhet som yrkesskade, jf. folketrygdloven § 13-4 annet ledd.

Avgjørelse    21. april 2005    👤Knut Davidsen   

En 53 år gammel kvinne som hadde røykt i nesten 20 år til 1992 og vært bartender i 15 år fikk ved en skjermbildeundersøkelse i 1992 påvist kreft i venstre lunge. Trygderetten godkjente delvis menerstatning etter folketrygdloven § 13-17, og dette ble stadfestet av lagmannsretten. Kvinnen anket til Høyesterett som stadfestet lagmannsretten dom, ut i fra den begrunnelse at når den yrkesrelaterte påvirkning, som her var passiv røyking, ikke var hovedårsaken til lungekreften, kunne yrkessykdommen ikke i sin helhet godkjennes som yrkesskade.