Dom i Høyesterett – straffutmåling for vold mot politiet

Høyesterett avsa 1. juni 2005 kjennelse i sak som gjaldt straffutmåling for vold mot politiet, jfr. straffeloven § 127. Spørsmålet var om det kunne anvendes samfunnsstraff, jfr. straffeloven § 28a.

Avgjørelse    3. juni 2005    👤Knut Davidsen   

Domfelte hadde bitt en politibetjent i låret da han ble lagt i bakken etter å ha gjort motstand mot pågripelse som følge av at han hadde nytt alkohol på et torg. Tingretten idømte samfunnsstraff, mens lagmannsretten under dissens endret straffen til ubetinget fengsel i
21 dager. Høyesterett forkastet domfeltes anke over straffutmålingen og stadfestet lagmannsrettens dom. Vektlagt at den klare hovedregel var at det skulle reageres med ubetinget fengsel ved vold mot politiet. Det forelå heller ikke særlige forhold som talte for samfunnsstraff i dette tilfellet.