Dom i Høyesterett – straffutmåling ved legemsbeskadigelse

Høyesterett avsa 26. oktober 2004 dom i sak om straffutmåling ved legemsbeskadigelse, jf. straffeloven § 229 første straffalternativ. Domfelte anket straffen fra lagmannsretten på 21 dager ubetinget og 39 dager betinget fengsel og fikk i Høyesterett medhold i at straffen skulle gjøres helt ut betinget.

Avgjørelse    4. november 2004    👤Knut Davidsen   

Den domfelte hadde slått fornærmede med knyttet neve i ansiktet slik at han fikk ødelagt en tann. Slaget falt etter at fornærmede tidligere på kvelden hadde fornærmet den domfelte flere ganger. Høyesterett fravek hovedregelen om ubetinget straff ved overtredelse av straffelovens § 229 ved å vektlegge fornærmedes krenkende opptreden.