Dom i Høyesterett – ulovlig felling av jerv

Høyesterett avsa 1. februar 2005 dom i sak om ulovlig felling av jerv og brudd på motorferdselloven. Fire menn ble dømt til ubetinget fengsel i 21 dager samt tap av retten til å drive jakt og fangst i to år.

Avgjørelse    2. februar 2005    👤Knut Davidsen   

De fire ble i tingretten frifunnet for å ha felt en jerv og ulovlig å ha kjørt snøscooter idet retten fant at det forelå en nødrettssituasjon, jfr. straffelovens § 47. En av de tiltalte ble idømt en bot på kr. 2.000 fordi snøscooteren han kjørte ikke var registrert. Lagmannsretten kom til at det ikke forelå en nødrettssituasjon og dømte alle fire til betinget fengsel i 30 dager for overtredelse av viltloven § 56 første ledd 1. punktum jf. andre ledd jf. § 3. De ble og fradømt retten til å drive jakt i to år, jf. straffeloven § 29 nr. 2. Høyesterett mente at ulovlig felling av jerv skulle lede til ubetinget fellesstraff og opprettholdt også tapet av retten til å drive jakt og fangst i to år. Det ble vektlagt allmennpreventive hensyn og Norges internasjonale forpliktelser ved forvaltning av totalfredede rovdyr. Eventuelle bøtestraffer knyttet til den ulovlig snøscooterkjøring og kjøring av uregistrert snøscooter ble tatt i betraktning ved fastsettelse av fengselsstraffen, jfr. straffeloven § 63 annet ledd.