Dom i Høyesterett - advokater straffet for gjeldsinndrivelse

Høyesterett avsa 6. januar 2011 dom HR-2011-31-A om hvorvidt to advokater kunne straffes for å ha forsøkt å inndrive gjeld, når advokatene visste at pengene som var lånt ut høyst sannsynlig var utbytte av straffbare handlinger.

Avgjørelse    7. januar 2011    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 6. januar 2011 dom HR-2011-31-A om hvorvidt to advokater kunne straffes for å ha forsøkt å inndrive gjeld, når advokatene visste at pengene som var lånt ut høyst sannsynlig var utbytte av straffbare handlinger.

To advokater ble av Borgarting lagmannsrett funnet skyldige i å ha forsøkt å yte bistand til å sikre utbyttet fra en straffbar handling for en annen, jf. straffeloven § 317 første ledd første setning andre straffalternativ, jf. straffeloven § 49. Straffen ble satt til betinget fengsel i seks måneder for begge advokatene. Bistandshandlingene bestod for As del i at han sendte betalingsoppfordring til en selvskyldnerkausjonist, og senere begjærte kausjonisten konkurs. B hadde inngitt prosesskriv til lagmannsretten i anledning kjæremål over kjennelsen i konkurssaken.

De domfeltes anke over saksbehandlingen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet ble forkastet. For så vidt gjaldt lovanvendelsen fant Høyesterett at det var tale om en bistand som ble rammet av straffeloven § 317, slik denne lød før lovendringen i 2006. Den alminnelige rettsstridsreservasjonen kunne ikke tilsi frifinnelse i en situasjon som den foreliggende, selv om bistanden lå innenfor rammen av et advokatoppdrag.