Dom i Høyesterett - spørsmål om bindende avtale var inngått

Høyesterett avsa 3. desember 2010 dom HR-2010-2060-A hvor det var spørsmål om bindende avtale om tomtekjøp til et garasjeprosjekt var inngått, eventuelt om virkningen av brudd på lojalitetsplikt.

Avgjørelse    8. desember 2010    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 3. desember 2010 dom HR-2010-2060-A hvor det var spørsmål om bindende avtale om tomtekjøp til et garasjeprosjekt var inngått, eventuelt om virkningen av brudd på lojalitetsplikt.

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettside:

Ankemotpartene eier hver sin boligeiendom i Skien. Den ankende part fikk på forsommeren 2006 forespørsel om han ville være med å vurdere oppføring av et felles garasjeanlegg på nabotomten sammen med ankemotpartene. Partene hadde en del kontakt på våren/forsommeren 2006, og det ble blant annet innhentet to tilbud  på garasjeanlegg. Like etter at den ankende part meddelte ankemotpartene at han ville forelegge det ene tilbudet for sin far som var byggmester, inngikk han avtale om å erverve tomten alene. Både tingretten og lagmannsretten kom til at det ikke var inngått bindende avtale om gjennomføring av garasjeprosjektet. Ankemotpartene fikk likevel for begge instanser medhold i sitt krav om å få tomten overført til seg.

Høyesterett kom til at den ankende part måtte frifinnes. Det var ikke inngått rettslig bindende avtale om å utvikle garasjeanlegget i fellesskap, og den ankende part hadde heller ikke forpliktet seg rettslig på en slik måte at han ikke kunne sikre seg tomten på egen hånd.

Høyesterett uttalte at atskillig trakk i retning av at det her forelå illojal opptreden som stred mot de rettslige normer som gjelder på forhandlingsstadiet for den type avtaler det her dreide seg om, men fant det uansett ikke nødvendig å ta endelig stilling til dette. Et krav på naturaloppfyllelse forutsatte at det var inngått bindende avtale om å erverve tomten i fellesskap, jf. blant annet Rt. 2007 side 425.