Dom i Høyesterett – innsidehandel

Høyesterett avsa 5. september 2006 dom i sak om innsidehandel. En finansdirektør fikk skjerpet straffen fra 90 dager, hvorav 60 dager betinget, til 6 måneders fengsel.

Avgjørelse    11. september 2006    👤Knut Davidsen

Finansdirektøren ble i tingretten dømt for overtredelse av verdipapirhandelloven § 14-3 første ledd, jf. § 2-1 første ledd første punktum, til fengsel i 90 - nitti - dager, jf. straffeloven § 62. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger til det offentlige med 10.000 kroner. Domfelte anket dommen til lagmannsretten. Anken gjaldt bevisvurderingen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen og straffutmålingen. Økokrim erklærte aksessorisk motanke over straffutmålingen. Lagmannsretten endret dommen slik at 60 dager av fengselsstraffen på 90 dager fengsel ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Økokrim anket lagmannsrettens dom til Høyesterett og gjorde gjeldende at den straff som lagmannsretten hadde utmålt, var for lav. Høyesterett skjerpet straffen og la vekt på at den skyldige hadde misbrukt sin stilling og at forbudet mot innsidehandel tok sikte på den offentlige interessen i å beskytte tilliten til omsetning av verdipapirer.