Dom i Høyesterett – straffutmåling for miljøkriminalitet

Høyesterett avsa 10. januar 2011 dom HR-2011-49-A om straffutmåling for flere brudd på plan- og bygningsloven i forbindelse med oppføring av hytte.

Avgjørelse    12. januar 2011    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 10. januar 2011 dom HR-2011-49-A om straffutmåling for flere brudd på plan- og bygningsloven i forbindelse med oppføring av hytte.

I forbindelse med oppføring av en hytte i et område som var regulert til fritidsbebyggelse og som lå rett ved sjøen, begikk A flere brudd på plan- og bygningsloven (1985) § 110 første ledd nr. 2 jf. § 93 første ledd bokstav a og i. Det alvorligste forholdet gjaldt utsprengning av ca. 2000 m3 fast fjell, hvorav minst 75 % ble ansett å ligge utenfor byggetillatelsen. Inngrepet førte til skjemmende og uopprettelige inngrep i naturen. Lagmannsretten dømte A til å betale en bot på kr. 500 000 og saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett med kr. 100 000. Høyesterett viste til at det er behov for strenge reaksjoner mot miljøkriminalitet, og at lovgiver har skjerpet straffenivået i flere nye lovvedtak. Anken over straffutmålingen ble deretter forkastet. Når det gjaldt saksomkostningene for tingrett og lagmannsrett, fant Høyesterett at lagmannsretten skulle sagt noe om hvilke kostnader som var medregnet, jf. straffeprosessloven § 436 og § 437. Høyesterett fant å kunne treffe nytt vedtak om sakskostnader og reduserte beløpet til kr. 50.000, jf. straffeprosessloven § 442.