Dom i Høyesterett – allmennhetens ferdselsrett i strandsonen

Høyesterett avsa 21. juni 2005 dom i sak hvor en hytteeier gikk til sak mot kommunen og krevde at allmennheten ikke skulle ha ferdselsrett over hytteeierens fritidseiendom. Hytteeieren tapte i alle tre instanser.

Avgjørelse    23. juni 2005    👤Knut Davidsen   

Saken gjaldt spørsmålet om allmennheten hadde ferdselsrett langs en sti som gikk over
fritidseiendommen. Høyesterett, som tingretten og lagmannsretten, kom til at det området hvor stien gikk, ikke var hustomt i friluftslovens forstand, og at det heller ikke kunne anses som ”liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker”. Hytteeieren måtte betale saksomkostninger både til kommunen og til ti hyttenaboer, som ved Høyesteretts kjennelse 9. juni 2005 ( HR-2005-00916-A) ble tillatt å opptre som hjelpeintervenienter for Høyesterett til støtte for kommunen.