Dommerklubbe

Dom i Høyesterett – arbeidsrett, avlaster og støttekontakt

Høyesterett avsa 23. juni 2016 dom i sak om en kvinne som utførte arbeid som avlaster og støttekontakt for familien til en gutt med et særlig omsorgsbehov skulle anses som arbeidstaker i kommunen, ikke som oppdragstaker. Dissens 4-1.

Avgjørelse    27. juni 2016    👤Knut Davidsen

Kommunens ansvar er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav b og d, og Høyesterett uttalte i dommen ( HR-2016-1366-A) at spørsmålet om arbeidsgiverens ledelse og kontroll med arbeidet var svært sentralt ved bedømmelsen. Det er ikke påkrevd at kommunen er den som styrer tjenesteyteren. Også brukerstyring vil oppfylle kravet til ledelse. Plikt til å underordne seg kommunens organisatoriske ledelse av arbeidet er også tilstrekkelig. Faktisk ledelse er ikke påkrevd. Ved den konkrete bedømmelsen kom flertallet til at avlasteren var å anse som arbeidstaker, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8 første ledd. Et mindretall mente vilkårene ikke var oppfylt. Mindretallet vektla i den forbindelse at tjenesten var blitt utført i avlasterens eget hjem. Anken ble forkastet.