Dommerklubbe

Dom i Høyesterett – dobbeltbeskatning

Høyesterett avsa 14. september 2015 dom i sak om en skattyter som i mange år hadde levert selvangivelse for sent, som til dels ble skjønnslignet og til slutt endte opp med å betale skatt for deler av samme inntekt to ganger.

Avgjørelse    16. september 2015    👤Lovdata   

Skattemyndighetene ønsket ikke å fatte nytt endringsvedtak og viste blant annet til at fristen for å klage var utløpt. Høyesterett fant at vedtaket for 2005 reelt sett berørte begge inntektsårene. Forbudet mot dobbeltbeskatning innebar at det ikke var anledning til å flytte inntekt fra ligningen for 2006 til ligningen for 2005, og dermed øke skattegrunnlaget i 2005, uten samtidig å ta hensyn til at inntekten måtte reduseres i 2006. Avgjørelsen stadfester og klargjør det alminnelige forbudet mot dobbeltbeskatning i norsk rett. Skatteklagenemndas vedtak ble opphevet. Les dommen her.