Dommerklubbe

Dom i Høyesterett – eksamensjuks

Høyesterett avsa 15. september 2015 dom i sak om eksamensjuks. Bakgrunnen for saken var at en juridisk student ved Universitetet i Bergen hadde før eksamen ved en forglemmelse lagt fra seg ulovlige hjelpemidler på eksamensbordet.

Avgjørelse    17. september 2015    👤Knut Davidsen   

Studenten hadde ikke hatt til hensikt å benytte hjelpemidlene under den aktuelle eksamen, og hjelpemidlene ble inndratt ved bokkontrollen før eksamensstart. Eksamenen ble annullert og studenten utestengt for ett semester. Studenten saksøkte universitetet, men tapte i tingretten. Han anket og fikk medhold i lagmannsretten. Universitetet i Bergen anket og Høyesterett kom til at det å legge igjen hjelpemidlene på eksamensbordet var fusk i den forstand begrepet er benyttet i universitets- og høyskoleloven § 4-7 første ledd bokstav b, slik bestemmelsen lød våren 2012, selv om dette ikke var gjort med intensjon om å bruke opplysningene ved besvarelsen. Bestemmelsen i universitetets grads- og studiereglement om at eksamen begynner når forhåndskontrollen av tillatte hjelpemidler begynner, var hjemlet i loven, og det dreide seg om fusk selv om studenten ikke hadde hjelpemidlene for hånden da han besvarte eksamen. Studentens uaktsomhet ble også ansett som grov. Universitetet i Bergen ble frifunnet. Les dommen her.