Dommerklubbe

Dom i Høyesterett – erstatningskrav mot staten

Høyesterett avsa 8. februar 2016 dom i sak som gjaldt krav om staten var ansvarlig for kostnader Fellesforbundet for sjøfolk pådro seg ved bistand til to medlemmers rettslige prøving av oppsigelser samt ved en etterfølgende klage til Europarådets sosialrettskomité.

Avgjørelse    12. februar 2016    👤Knut Davidsen   

Høyesterett behandlet i dommen ( HR-2016-296-A) det prinsipielle spørsmål om staten kunne bli erstatningsansvarlig for manglende implementering av en konvensjon Norge er bundet av. I denne saken kunne det ikke legges til grunn at 62-års-regelen i sjømannsloven (1975) § 19 nr. 1, som var grunnlaget for oppsigelsene, var i strid med Sosialpakten da sjømannsloven ble revidert i 2007. Heller ikke øvrige anførsler for erstatningsansvar kunne føre frem. Anken fra Fellesforbundet for sjøfolk ble dermed forkastet.