Dom i Høyesterett – gyldighet av tilbakekall av advokatbevilling

Høyesterett avsa 17. november 2006 dom i sak om gyldighet av tilbakekall av advokatbevilling, jf. domstolloven § 230 nr. 1, 2 og 3.

Avgjørelse    20. november 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en advokat, A, som i perioden 1998-2003 pådro seg advarsler fra Advokatbevillingsnemnden fordi han ikke hadde sendt inn revisorberetning og årsregnskap og ikke hadde betalt bidrag til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Disiplinærnemnden innen de fastsatte frister. Heller ikke i 2004 overholdt A fristene. Som tidligere år ble A varslet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet om at forholdet ville bli innberettet til Advokatbevillingsnemnden med anmodning om at hans advokatbevilling ble vurdert tilbakekalt etter domstolloven § 230 første ledd nr. 2 og 3. Advokatbevillingsnemnden tilbakekalte advokatbevillingen, noe A motsatte seg ved å gå til søksmål mot nemnden. Tilbakekallelsen ble opphevet av tingretten, og saken ble av Advokatbevillingsnemnden anket til lagmannsretten, som frifant nemnden. A anket til Høyesterett, som stadfestet tingrettens dom.