Dom i Høyesterett – gyldigheten av vedtak om arveavgift

Høyesteretts avsa 12. november 2008 dom i sak om gyldigheten av Skattedirektoratets vedtak i klagesak om arveavgift. Spørsmålet var om overføring av franchiserettigheter fra familieaksjeselskapet Reitangruppen AS til et annet som ble stiftet av det overdragende selskaps hovedaksjonær, med påfølgende overdragelse av aksjer i det nystiftede selskap til barna av aksjonærene i det overdragende selskap, utløste arveavgiftsplikt.

Avgjørelse    17. november 2008    👤Beate Kronen

Høyesteretts avsa 12. november 2008 dom i sak om gyldigheten av Skattedirektoratets vedtak i klagesak om arveavgift. Spørsmålet var om overføring av franchiserettigheter fra familieaksjeselskapet Reitangruppen AS til et annet som ble stiftet av det overdragende selskaps hovedaksjonær, med påfølgende overdragelse av aksjer i det nystiftede selskap til barna av aksjonærene i det overdragende selskap, utløste arveavgiftsplikt.

Ved Sør-Trøndelag skattefogdkontors vedtak 6. august 2004 ble Rema 1000 Norge AS på grunnlag av den ulovfestede gjennomskjæringsregel pålagt å betale arveavgift for 98 % av verdien av masterfranchiseavtalen. Arveavgiftsbeløpet utgjorde til sammen over kr 111 millioner. I tillegg kom morarenter med over kr 144 millioner. Reitangruppen AS gikk til søksmål mot staten men tapte i tingretten og lagmannsretten.

Høyesteretts flertall bestående av fire dommere fremholdt at de transaksjoner som var foretatt 2.–5. januar 1992, måtte ses i sammenheng, idet de inngikk som integrerte ledd i en samlet plan. Når disse transaksjonene ble sett i sammenheng, var realiteten at 98 % av formuesverdien av Rema 1000-konseptet ble overført fra Marit og Odd Reitan til deres to barn gjennom en treleddet transaksjon. Denne formuesoverføring var arveavgiftspliktig etter arveavgiftsloven § 2 første ledd bokstav e, jf. bokstav a og sjette ledd. Imidlertid måtte den arveavgiftspliktige formuesoverføring verdsettes etter arveavgiftsloven § 11A, da overføringen ble gjennomført ved overdragelse av ikke-børsnoterte aksjer. Ved verdsettelse etter denne bestemmelse ble det ingen arveavgift å betale. Det var etter flertallets syn ikke grunnlag for å anvende den ulovfestede gjennomskjæringsregel.