Dommerklubbe

Dom i Høyesterett – kabeldistribusjon av tv-kanaler

Høyesterett avsa 10. mars 2016 dom i sak om videresending av kringkastingssendinger.

Avgjørelse    11. mars 2016    👤Knut Davidsen   

Spørsmålet i dommen ( HR-2016-562-A) var om det var videresending av kringkastingssendinger, jf. åndsverkloven § 34, når et kabelselskap distribuerte fjernsynskanaler som det mottok i lukket elektronisk forsendelse, men som samtidig var kringkastet via satellitt og over bakkenettet. Høyesterett ga en kanaldistributør medhold i at det ikke skulle betales vederlag for overføring av fire tv-kanaler. Saken ble avgjort med dissens 4-1.