Dom i Høyesterett – lagdommeres habilitet

Høyesterett avsa 4. november 2008 dom i sak om hvorvidt to lagdommere som hadde behandlet kjæremål over avgjørelse om fortsatt fengsling, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 2, senere kunne delta under ankeforhandling i samme forhold.

Avgjørelse    10. november 2008    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 4. november 2008 dom i sak om hvorvidt to lagdommere som hadde behandlet kjæremål over avgjørelse om fortsatt fengsling, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 2, senere kunne delta under ankeforhandling i samme forhold.

Spørsmålet i saken var om dommerne i fengslingskjennelsen uttalte seg slik at det var egnet til å svekke tilliten til at dommeren møtte saken, tiltalte eller bevisene med åpent sinn. Et flertall på tre dommere fant at det var en direkte forbindelse mellom uttalelsene i fengslingskjennelsen knyttet til siktedes voldelighet, og bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Det ble fremhevet at det har skjedd en skjerping av kravene til dommerhabilitet, til dels drevet frem av  EMK artikkel 6 nr. 1.  Lagmannsrettens dom med hovedforhandling ble opphevet.