Dom i Høyesterett – Oppreisning til fornærmede etter frifinnelse i straffesak

Høyesterett avsa 8. oktober 2008 dom i sak om hvorvidt lagmannsrettens domspremisser, ved tilkjennelse av oppreisning etter en frifinnende straffedom, krenket uskyldspresumsjonen i den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6 nr. 2 .

Avgjørelse    13. oktober 2008    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 8. oktober 2008 dom i sak om hvorvidt lagmannsrettens domspremisser, ved tilkjennelse av oppreisning etter en frifinnende straffedom, krenket uskyldspresumsjonen i den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6 nr. 2 .

Høyesterett fant at lagmannsretten ved sin bevisvurdering kommer med uttalelser som indikerer så liten tvil om faktum at det ville vært tilstrekkelig til å straffedømme. Ved dette har lagmannretten skapt slik tvil om riktigheten av frifinnelse for straff, at uskyldspresumsjonen er krenket. Høyesterett fant det imidlertid ikke nødvendig å oppheve lagmannsrettens dom, da det ut fra lagmannsrettens bevisbedømmelse var klart at resultatet ville blitt det samme ved en eventuell ny behandling. I en slik situasjon vil det være nok at Høyesterett konstaterer at lagmannsrettens begrunnelse krenker uskyldspresumsjonen for å tilfredsstille kravet til reparasjon i EMK artikkel 13.