Dommerklubbe

Dom i Høyesterett – pensjon, tilbakevirkende kraft.

Høyesterett avsa 19. februar 2016 dom i sak om regulering av pensjon var i strid med forbudet mot å gi lover tilbakevirkende kraft.

Avgjørelse    19. februar 2016    👤Knut Davidsen   

Høyesterett ga i dommen ( HR-2016-389-A) en pensjonert stortingsrepresentant ikke medhold i at bestemmelsen om regulering av stortingspensjoner var i strid med forbudet mot å gi lover tilbakevirkende kraft i Grunnloven § 97 eller med eiendomsvernet etter EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1.

Stortingspensjonene tilsvarte inntil 1. januar 2011 66 prosent «av den årlige godtgjørelse som til enhver tid er fastsatt for stortingsrepresentanter». Etter pensjonsreformen blir nå pensjonsgrunnlaget regulert i stedet «i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent». Endringen i reguleringsmekanismen var gjort gjeldende også for pensjoner som allerede løp på ikrafttredelsestidspunktet. Høyesterett la i sin vurdering blant annet vekt på at endringen ikke innebar et særlig omfattende inngrep, og at stortingsrepresentantene ikke kan ha hatt en berettiget forventning om at reguleringsmekanismen skulle bestå uendret. De samfunnsmessige hensyn bak pensjonsreformen, som økonomisk bærekraft, likebehandling og en rettferdig fordeling mellom generasjonene, måtte etter Høyesteretts syn veie tungt.