Dommerklubbe

Dom i Høyesterett – persontransport mot vederlag

Høyesterett avsa 30. juni 2016 dom i sak om persontransport mot vederlag. Spørsmål om lovanvendelse.

Avgjørelse    1. juli 2016    👤Knut Davidsen   

I dommen ( HR-2016-1458-A) var spørsmålet om kontakten mellom sjåfør og passasjer ble etablert via mobilapplikasjonen Haxi ble omfattet av løyveplikten i yrkestransportloven § 4 første ledd andre punktum. Grunnlaget for saken var at tre sjåfører ble ilagt forelegg på 8.000 kroner for overtredelse av yrkestransportloven § 4 første ledd andre punktum, jf. § 41. Sjåførene vedtok ikke foreleggene, og ble frifunnet både i tingretten og lagmannsretten. Påtalemyndigheten anket, men Høyesterett kom til at lovregelen forutsetter - for at løyveplikt skal inntre - at «tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass». Høyesterett kom til at forholdet ikke kunne sies å falle inn under lovens ordlyd og forkastet anken. En eventuell utvidelse av den straffesanksjonerte løyveplikten måtte skje ved ny lovgivning, ikke gjennom analogisk anvendelse av lovregelen om løyveplikt i yrkestransportloven § 4 første ledd andre punktum, jf. Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7.