Dommerklubbe

Dom i Høyesterett – registrering av foretaksnavn

Høyesterett avsa 22. september 2016 dom i sak om spørsmål om et foretaksnavn krenket et tidligere registrert foretaksnavn.

Avgjørelse    23. september 2016    👤Lovdata

I dommen, HR-2016-1993-A,  ble spørsmålet om foretaksnavnet Pangea Property Partners AS krenket det tidligere registrerte foretaksnavnet Pangea AS behandlet, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 sammenholdt med § 3-2 og § 3-3. Etter EØS-retten og juridisk teori var det ikke nødvendig å vurdere om foretaksnavn kan forveksles dersom det ikke er et minimum av likhet mellom de tjenestene foretakene tilbyr. Høyesterett kom enstemmig til at Pangea Property Partners tjenester innenfor megling og såkalt corporate finance av prosjekter i markedet for næringseiendom til verdier av mange hundre millioner, ikke hadde noen likhetspunkter med Pangeas kredittkorttjenester i markedet for forbrukerkreditt. Et nødvendig vilkår for forvekslingsfare forelå derfor ikke. Patentstyrets annen avdelings vedtak ble kjent ugyldig. Avgjørelsen klargjør vilkårene for forvekslingsfare og betydningen av EØS-retten på foretaksnavnerettens område.