Dommerklubbe

Dom i Høyesterett – skatterettslig gjennomskjæring

Høyesterett avsa 18. oktober 2016 dom i sak om hvorvidt IKEA Handel og Eiendom AS hadde krav på fradrag i inntekten for renter på et konserninternt lån som ble tatt opp i forbindelse med restrukturering av konsernets eiendomsvirksomhet i Norge.

Avgjørelse    21. oktober 2016    👤Beate Kronen   

Høyesterett kom i dom HR-2016-2165-A enstemmig til at selskapet måtte nektes rett til fradrag for renter på et betydelig konserninternt lån etter de ulovfestede reglene om gjennomskjæring i skatteretten. Skattyter hadde reorganisert eierskapet til sine eiendommer ved at de først ble fisjonert ut vederlagsfritt og lagt under et eget eiendomsselskap eid av konsernet. Skattyter kjøpte senere eiendomsselskapet av morselskapet og fikk da eiendommene tilbake i indirekte eie. Kjøpesummen var 2,1 milliarder som ble finansiert ved et konserninternt lån. Skattyter ble etter de ulovfestede gjennomskjæringsreglene nektet rett til fradrag for rentene på lånet.

Disposisjonene falt utenfor området for gjennomskjæringsregelen i skatteloven § 13-1.Avgjørelsen avklarer anvendelsesområdet for skatteloven § 13-1 og gir et eksempel på når den ulovfestede regelen kommer til anvendelse og de vurderinger som gjøres i den forbindelse.

(Sammendraget er hentet fra Høyesteretts nettside)