Dom i Høyesterett – straffutmåling i korrupsjonssak

Høyesterett avsa 4 november dom i sak om straffutmåling etter domfellelse av hovedmann og øvrige deltakere i en omfattende korrupsjons- og utroskapssak knyttet til kommunal eiendomsdrift. Hovedtiltalte var domfelt for grov utroskap av 99 252 636 kroner, for grov korrupsjon av 6 591 086 og for dokumentfalsk, jf straffeloven §§ 276, 276a, 276b og straffeloven § 183.

Avgjørelse    12. november 2008    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 4 november dom i sak om straffutmåling etter domfellelse av hovedmann og øvrige deltakere i en omfattende korrupsjons- og utroskapssak knyttet til kommunal eiendomsdrift. Hovedtiltalte var domfelt for grov utroskap av 99 252 636 kroner, for grov korrupsjon av 6 591 086 og for dokumentfalsk, jf straffeloven §§ 276, 276a, 276b og straffeloven § 183.

Høyesterett forkastet ankene over lagmannsrettens dom hvor straffen for hovedtiltalte ble satt til syv år fengsel og  fradømmelse av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet på ubestemt tid, herunder å være daglig leder eller inneha annen ledende stilling i noe selskap, eller sitte i noe selskaps styre. De øvrige deltakerne ble dømt til straff av fengsel fra ett år og syv måneder til tre år og seks måneder. For samtlige domfelte var det gjort fradrag for tilståelser. Ved straffutmålingen la Høyesterett til grunn at det ved vedtakelsen av de nye straffebestemmelsene om korrupsjon i 2003, jf. straffeloven § 276a og § 276b, skjedde en viss heving av det generelle straffenivået for grov korrupsjon. Høyesterett vurderte også anvendelsen av straffeloven § 62 første ledd om felles frihetsstraff ved kombinasjonen av grov utroskap og grov korrupsjon.