Dom i Høyesterett – straffutmåling, narkotika, organisert kriminalitet

Høyesterett avsa 22. november 2006 dom i sak om straffutmåling for oppbevaring og omsetning av meget betydelig kvanta heroin og amfetamin og omsetning av betydelige kvanta kokain, jf.  straffeloven § 162 første, tredje og femte ledd. Dissens.

Avgjørelse    30. november 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var avdekking av straffbare forhold knyttet til oppbevaring og omsetning av store kvanta narkotika og handlingene fremstod som profesjonelt organisert. De fem tiltalte ble i tingretten dømt til lengre fengselsstraffer, dette ble av fire av domfelte og for alle fem av påtalemyndigheten anket til lagmannsretten. I lagmannsretten fikk de dommer fra 4 år og seks måneder til 12 år og inndragning av betydelige beløp. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett for alle fem, og fire av de dømte erklærte motanke. Høyesterett kom til, under dissens, at anken for fire av de dømte skulle forkastes, og at femtemann på grunn av sin overordnede rolle fikk økt sin straff fra 11 år og  6 måneder til 12 år og 6 måneder.