Dom i Høyesterett – Straffutmåling ved trygdebedrageri

Høyesterett avsa 23. oktober 2008 dom i sak hvor en kvinne urettmessig hadde fått utbetalt kr 64 289 i dagpenger, jf. straffeloven § 270 første ledd nr. 1.

Avgjørelse    29. oktober 2008    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 23. oktober 2008 dom i sak hvor en kvinne urettmessig hadde fått utbetalt kr 64 289 i dagpenger, jf. straffeloven § 270 første ledd nr. 1.

I lagmannsretten ble straffen satt til fengsel i 15 dager. Forsvareren argumenterte i Høyesterett for at den rettledende grensen på kr 60 000 som Høyesterett tidligere har satt, burde justeres i forhold til grunnbeløpet og at straffen burde gis som samsfunnstraff.

Høysterett kom til at grunnbeløpet på gjerningstiden skal danne utgangspunktet for valget mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel, men avviste forsvarerens argumentasjon for at  grensen skal settes 20 % høyere enn grunnbeløpet. Samtidig understreket Høyesterett at denne grensen ikke er absolutt, men kan fravikes både i mildere og i strengere retning hvis det foreligger klart avvik fra ”normaltilfellet”. I denne saken oversteg bedrageriet grunnbeløpet på gjerningstiden med ca. kr 3 600. Etter Høyesteretts vurdering forelå det ikke formildende omstendigheter som tilsa at det kunne benyttes samfunnsstraff, og anken ble forkastet.