Dom i Høyesterett – straffutmåling ved utleie av lokaler til prostitusjon

Høyesterett avsa 21. desember 2006 dom i sak om utmåling av straff for utleie av lokaler som ble brukt til prostitusjon, jf. straffeloven § 202 første ledd bokstav b.

Avgjørelse    27. desember 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var at tiltalte A, sammen med to andre, i tingretten ble dømt til fengsel i seks måneder for utleie av rom på et pensjonat til prostitusjon. Han ble også dømt til inndragning av kr 1.000.000, jf. straffeloven § 34. Påtalemyndigheten anket over straffutmålingen til lagmannsretten, som satte straffen til fengsel i åtte måneder. A anket til Høyesterett, som kom til at anken ikke kunne føre frem og skjerpet straffen til fengsel i ti måneder. Høyesterett mente at allmennpreventive hensyn tilsa at det måtte reageres strengt i denne typen saker. Prostitusjon er nedverdigende og personlighetsskadende og ledsages ofte av ulike typer kriminalitet, tildels også organisert kriminalitet. Utleievirksomheten ble beskrevet som  kynisk utnyttelse av de prostituerte, som kom fra Nigeria og var i en fortvilt situasjon.