Dommerklubbe

Dom i Høyesterett – tilbakekall av oppholdstillatelser

Høyesterett avsa 27. september 2016 dom i sak som gjaldt gyldigheten av vedtak om tilbakekall av permanente oppholdstillatelser. 

Avgjørelse    30. september 2016    👤Randi Bjørhei

Høyesterett fant i dom HR-2016-2017-A at Utlendingsnemnda hadde hjemmel til å tilbakekalle de permanente oppholdstillatelsene til tre tyrkiske søsken. Lagmannsretten hadde lagt til grunn en uriktig lovforståelse på dette punktet, og lagmannsrettens dom ble derfor opphevet.

De tre tyrkiske søsknene kom til Norge som 17-åringer og fikk først midlertidig og senere permanent oppholdstillatelse i familiegjenforening med sin far. Faren var på det tidspunktet gift med en norsk kvinne. Det ble senere rettskraftig avgjort at farens ekteskap med den norske kvinnen var et såkalt omgåelsesekteskap. Farens oppholdstillatelse ble på den bakgrunn tilbakekalt. Spørsmålet i saken var om utlendingsloven § 63 gir hjemmel til å tilbakekalle også de tre voksne barnas oppholdstillatelser når det måtte legges til grunn at de ikke i ond tro hadde gitt uriktige opplysninger om farens ekteskap. Høyesteretts flertall kom til at § 63 gir slik hjemmel, og til at de klarhetskrav som følger av Grunnloven og av EMK artikkel 8, var oppfylt. En dommer dissenterte. 

Dommen gir veiledning for tolkningen av utlendingsloven § 63.

(Sammendraget er hentet fra Høyesteretts nettside)