Dom i Høyesterett – unnlatt fremmøte ved militær førstegangstjeneste

Høyesterett avsa 2. juni 2006 dom i sak som gjaldt straffutmåling for unnlatt fremmøte til militær førstegangstjeneste. Spørsmålet var om senere års endringer i Forsvarets behov tilsa en omlegging av straffutmålingspraksis med større bruk av betinget reaksjon.

Avgjørelse    9. juni 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var at A unnlot å møte til førstegangstjeneste. A ble i tingretten dømt for overtredelse av militær sraffelov § 34, annet ledd 2. straffalternativ, jf. første ledd til 24 dagers fengsel hvorav 14 dager ubetinget. A anket til lagmannsretten som skjerpet straffen til 24 dager ubetinget fengsel. A anket til Høyesterett, som redusererte straffen til 14 dagers betinget fengsel. Høyesterett la vekt på muligheten for å  slippe førstegangstjeneste, og at muligheten for å innrette seg slik at man slipper førstegangstjeneste som man er umotivert for, ikke er ubetydelig. Mange tjenestepliktige får utsettelse og de blir etter en tid overført til tjenestereserven, og så å si alle søknader om fritak av overbevisningsgrunner blir innvilget. En streng reaksjon var bedre forankret i likhetshensyn tidligere, da en vesentlig større del av årskullene ble innkalt.