Dommerklubbe

Dom i Høyesterett – utlendingsrett, utvisning

Høyesterett avsa 14. juni 2016 dom i sak om utvisning av utlending grunnet hensynet til grunnleggende nasjonale interesser.

Avgjørelse    21. juni 2016    👤Lovdata   

I dommen ( HR-2016-1252-A) ble en utlending som i 2001 hadde fått oppholdstillatelse og flyktningestatus sammen med sin familie, vedtatt utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Som grunnlag for utvisningsvedtaket hadde Justisdepartementet lagt vekt på sikkerhetsgraderte opplysninger som motparten ikke hadde tilgang til. Disse ble også tillatt brukt som bevis under domstolsprøvingen av vedtakets gyldighet, jf. tvisteloven § 22-1 andre ledd. I den forbindelse fikk den utviste oppnevnt en særskilt advokat som var sikkerhetsklarert, og som hadde som oppgave å ivareta hans interesser ved behandlingen av de sikkerhetsgraderte bevisene, jf. utlendingsloven § 133. Høyesterett kom til at ordningen med særskilt advokat i dette tilfellet tilfredsstilte kravet til effektivt rettsmiddel i EMK artikkel 13. Utvisningsvedtaket var derfor gyldig. Dommen gir veiledning om bruk av særskilt advokat ved domstolsprøving av gyldigheten av utvisningsvedtak der dette blant annet bygger på sikkerhetsgraderte opplysninger.