Dom i Høyesterett – Varemerker

Høyesterett avsa 2. oktober 2008 dom i sak om hvorvidt Pascal Drift AS ved sitt registrerte varemerke  ”pascal søtt & salt” krenket det tidligere registrerte varmerket ”søtt + salt” til bedriften Søtt + Salt AS, som driver restaurant og cateringvirksomhet i Bergen. Tingretten ga Søtt + Salt AS medhold, mens lagmannsretten frifant Pascal Drift AS.

Avgjørelse    13. oktober 2008    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 2. oktober 2008 dom i sak om hvorvidt Pascal Drift AS ved sitt registrerte varemerke  ”pascal søtt & salt” krenket det tidligere registrerte varmerket ”søtt + salt” til bedriften Søtt + Salt AS, som driver restaurant og cateringvirksomhet i Bergen. Tingretten ga Søtt + Salt AS medhold, mens lagmannsretten frifant Pascal Drift AS.

Høyesteretts flertall ga Søtt + Salt AS medhold og stadfestet tingrettens dom. Selv om ordet ”pascal” utgjorde det dominerende elementet i motpartens varemerke, medførte bruken av tillegget ”søtt & salt” at gjennomsnittsforbrukeren kunne komme til å tro at det forelå en forretningsmessig forbindelse mellom de to selskapene. Det forelå slik fare for forveksling mellom de to varemerkene at varemerkeloven § 4 var overtrådt. Bruken måtte derfor forbys. Registreringen ble også kjent ugyldig, jf. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6. Én dommer kom til motsatt resultat, idet han ikke fant at det forelå forvekslingsfare.