Dommerklubbe

Dom i Høyesterett – verdsettelse ved opphør av festekontrakt

Høyesterett avsa 13. juni 2016 dom i sak som gjaldt hvordan en bygning på festet tomt skulle verdsettes når den overtas av bortfester ved opphør av festeforholdet.

Avgjørelse    13. juni 2016    👤Lovdata   

Bygningen dommen ( HR-2016-1240-A) omhandler var et næringsbygg. Lagmannsrettens dom ble opphevet fordi verdsettingen skulle skjedd til den verdi bygningen har for bortfester  –  ofte «bruksverdien»  –  når den verdien er høyere enn «teknisk verdi». Tomtefesteloven § 41 fastsetter at «teknisk verdi» skal fastsettes når bortfester krever å overta bygningen, mens bygningens verdi for bortfester skal fastsettes når fester krever det. Det spesielle i denne saken var at begge krevde at bortfester overtok. I et slikt tilfelle mente Høyesterett  –  i lys av lovens system, forarbeider og reelle hensyn  –  at festeren kan velge hvilket prinsipp som skal anvendes, avhengig av hva som gir ham best uttelling. Bortfesteren kan ikke nøytralisere festerens krav ved selv å fremsette krav, for på den måten å slippe billigere. Dissens 3-2.