Dom i Høyesterett – yrkesskade etter folketrygdloven § 13-6

Høyesterett avsa 19. september 2006 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en skade påført  under politiets pågripelse på kontoret i arbeidstiden, kunne godkjennes som yrkesskade etter folketrygdloven § 13-6 annet ledd.

Avgjørelse    27. september 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var pågripelse av en arbeidstaker, A, på sitt kontor i arbeidstiden. Ved pågripelsen fikk han en skade i høyre kne som han ville ha godkjent som yrkesskade etter folketrygdloven § 13-6 annet ledd. Trygdekontoret godkjente skaden som yrkesskade, men dette vedtaket ble opphevet av Trygderetten. A anket til lagmannsretten, som opprettholdt Trygderettens kjennelse. A anket til Høyesterett, som kom til at skaden ”var en følge av et hendelig uhell under en rettmessig pågripelse”. Høyesterett kom til  at skaden hadde oppstått under slike omstendigheter at det etter folketrygdloven § 13-6 annet ledd ikke kunne bli krevet at det skulle foreligge en tilknytning mellom skaden og arbeidet. A var da han ble skadet ”i arbeid” og Trygderettens kjennelse måtte derfor oppheves.