Dom i Høyesterett om dobbeltstraff

Høyesterett avsa 11. oktober 2002 dom i sak om et vedtak om inndragning av førerkort for motorvogn etter straffedom for etterfølgende alkoholnytelse, er ugyldig som stridende mot forbudet mot dobbeltforfølgning i artikkel 4 nr. 1 i Protokoll 7 til Den europeiske menneskerettskonvensjon EMK). Les dommen her.

Avgjørelse    11. oktober 2002    👤Knut Davidsen