Dom i Høyesterett om erstatning for forsinket overføring av pensjonsavtale

Den 27. mars 2006 avsa Høyesterett dom som pålegger Fondforsikringsselskapet Nordea Link Norge AS å erstatte tap oppstått hos tidligere kunde fordi de ikke flyttet hans oppsagte forsikringsavtale i tide.

Avgjørelse    29. mars 2006    👤Beate Kronen

En kunde sa opp sin individuelle pensjonsavtale, og vilkårene bestemte at "flytting skal skje så raskt som mulig, likevel innen de frister som er fastsatt i forskrift". Forskriften, nå lov om forsikringsvirksomhet § 8c-5, setter denne fristen til to måneder. Fondforsikringsselskapet ønsket et møte med kunden, som var bosatt i utlandet, for om mulig å redde kundeforholdet. Kunden hadde imidlertid krysset av for at han ikke ønsket å bli kontaktet av avgivende selskap. Flytting ble gjennomført ved utløpet av fristen på to måneder, men i løpet av denne tiden var det oppstått et tap pga fallende aksjemarked. Høyesterett kom til at forsikringsselskapet måtte erstatte den delen av tapet som ville vært unngått om avtalen var blitt flyttet så rask som mulig.