Dom i Høyesterett om gyldighet av inntektsligning

Høyesterett avsa 18. oktober 2002 dom i sak om gyldigheten av inntektsligningen for Amoco Norway, nå BP Norge AS, for årene 1992-95. Spørsmålet gjaldt fradrag for forsikringspremie ved fastsettelse av skattbar inntekt. Ligningen ble opphevet og staten ved Finansdepartementet må betale saksomkostninger. En dommer dissenterte. Les dommen her.

Avgjørelse    22. oktober 2002    👤Knut Davidsen