Dom i Høyesterett om gyldighet av vedtak om tvangsmulkt

Høyesterett avsa 24. oktober dom i sak om et vedtak av Fiskeridepartementet om tvangsmulkt var gyldig. Et selskap som ikke fulgte fôrstansforskriften av 1995 ble ilagt en tvangsmulkt på kr. 600.000. Høyesterett kom til at departementet ikke hadde hjemmel til å ilegge tvangsmulkt. Les dommen her

Avgjørelse    30. oktober 2002    👤Knut Davidsen