Dom i Høyesteretts ankeutvalg - Avgjørelsesform i sak om foreldreansvar.

Høyesteretts ankeutvalg avsa 4. juni 2008 dom i sak som gjaldt krav om foreldreansvar etter dødsfall, jf. barneloven § 63 fjerde ledd. Grunnet saksbehandlingsfeil opphevet Høyesteretts ankeutvalg lagmannsrettens dom.

Avgjørelse    11. juni 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesteretts ankeutvalg avsa 4. juni 2008 dom i sak som gjaldt krav om foreldreansvar etter dødsfall, jf. barneloven § 63 fjerde ledd. Grunnet saksbehandlingsfeil opphevet Høyesteretts ankeutvalg lagmannsrettens dom.

Bakgrunnen for saken var en nå 11 år gammel jente som mistet moren sin i 2007. Moren hadde hatt foreldreansvaret alene, faren var ukjent. Jentas mormor krevde å få foreldreansvaret, men kravet ble ved kjennelse ikke tatt til følge av tingretten. Mormoren anket kjennelsen til lagmannsretten, som forkastet anken. Hun anket lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett, anken rettet seg mot saksbehandlingen, rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen. Høyesteretts ankeutvalg kom til at lagmannsretten hadde benyttet uriktig avgjørelsesform, og dette hadde ført til at det ikke var avholdt muntlig ankeforhandling slik hovedregelen er ved dom, jf. tvisteloven § 29-16 første ledd. Det var tale om en absolutt saksbehandlingsfeil som førte til opphevelse av lagmannsrettens dom (uriktig benevnt kjennelse).