Dom i lagmannsretten - Avtaletolking. Skadeserstatningsloven.

Gulating lagmannsrett avsa 6. mars 2007 dom i sak om ansvar for skader som oppstod etter at en arbeidstaker hadde kastet en sigarettstump og forårsaket brann, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 om arbeidsgiveransvaret.

Avgjørelse    13. mars 2007    👤Knut Davidsen

Gulating lagmannsrett avsa 6. mars 2007 dom i sak om ansvar for skader som oppstod etter at en arbeidstaker hadde kastet en sigarettstump og forårsaket brann, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 om arbeidsgiveransvaret.

I forbindelse med en lunsjpause under et arbeidsoppdrag hadde en av de ansatte kastet fra seg en sigarettstump, slik at det oppsto brann med påfølgende skader. Det oppstod en tvist om arbeidsgivers eller arbeidstakers forsikringsselskap skulle dekke skaden. Arbeidstakerens forsikringsselskap utbetalte av hensyn til skadelidte erstatning, men reiste sak mot arbiedsgiveren og dennes forsikringsselskap. Arbeidsgivers selskap ble i tingretten dømt til å betale en del av erstatningsbeløpet, men ble sammen med arbeidsgiver tilkjent saksomkostninger. Arbeidstakers selskap anket til lagmannsretten og fikk medhold. Selskapet ble tilkjent saksomkostninger for begge instanser.  Lagmannsretten fant at arbeidstakers ansvarsforsikring ikke omfattet skaden, da ansvar pådratt under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet falt utenfor.