Dom i lagmannsretten - Røykelosje, tobakksskadeloven § 6.

Borgarting lagmannsrett avsa 15. august 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en såkalt røykelosje - en medlemsklubb for røykere - i et lokale på et hotell var i strid med tobakksskadeloven § 6. Den sentrale problemstillingen var hvorvidt det dreide seg om et lokale hvor ”allmennheten” har adgang. Bakgrunnen for saken var et hotell som innførte medlemsbasert adgang til røyking i et lokale i hotellet. Kommunen påla hotellet å avvikle ordningen fordi ordningen ble ansett å være åpen for allmennheten. Vedtaket ble påklaget til fylkesmannen, som stadfestet vedtaket. Hotellet stevnet staten ved Helse- og omsorgsdepartementet for å få omgjort vedtaket, men tapte i tingretten. Saken ble anket, og lagmannsrettens kom til at røykelosjen ved hotellet hverken kunne anses som åpen for  ”allmennheten” eller omfattes av begrepet ”arbeidslokaler” etter tobakksskadeloven § 6 første ledd. Vedtaket fra fylkesmannen var derfor ugyldig.

Avgjørelse    21. august 2007    👤Knut Davidsen   

Borgarting lagmannsrett avsa 15. august 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en såkalt røykelosje - en medlemsklubb for røykere - i et lokale på et hotell var i strid med tobakksskadeloven § 6. Den sentrale problemstillingen var hvorvidt det dreide seg om et lokale hvor ”allmennheten” har adgang. Bakgrunnen for saken var et hotell som innførte medlemsbasert adgang til røyking i et lokale i hotellet. Kommunen påla hotellet å avvikle ordningen fordi ordningen ble ansett å være åpen for allmennheten. Vedtaket ble påklaget til fylkesmannen, som stadfestet vedtaket. Hotellet stevnet staten ved Helse- og omsorgsdepartementet for å få omgjort vedtaket, men tapte i tingretten. Saken ble anket, og lagmannsrettens kom til at røykelosjen ved hotellet hverken kunne anses som åpen for  ”allmennheten” eller omfattes av begrepet ”arbeidslokaler” etter tobakksskadeloven § 6 første ledd. Vedtaket fra fylkesmannen var derfor ugyldig.