Dom i lagmannsretten – merverdiavgiftsplikt for inngangspenger til stripteaseshow

Borgarting lagmannsrett avsa 4. desember 2006 dom i sak som gjaldt gyldigheten av klagenemnda for merverdiavgift sitt vedtak om beregning av utgående merverdiavgift på inngangspenger for å overvære stripteaseshow og tabledance.

Avgjørelse    7. desember 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken  var om vedtak om skjønnsmessig etterberegning av merverdiavgift på grunn av "negativ kasse" og om ileggelse av merverdiavgift på inngangspenger til stripteaseshow var gyldig.  Tingretten kom til at vedtaket om "negativ kasse" var gyldig, men lagmannsretten anså at avgiftsmyndighetenes skjønnsmesige etterberegning av merverdiavgift på grunn av "negativ kasse" som vilkårlig og opphevet vedtaket, jf. merverdiavgiftsloven § 55 første ledd nr 2. Lagmannsretten kom videre - i likhet med tingretten - til at inngangspenger for å overvære stripteaseshow ikke er merverdiavgiftspliktig, jf. merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr 5.