Dom i Oslo tingrett - ærekrenkelse, mortifikasjon, oppreisning

Oslo tingrett avsa 18. januar 2006 dom i privat straffesak om ærekrenkelse, krav om mortifikasjon av og oppreisning for 16 påstått rettsstridige utsagn i tre artikler i Kapital. Saksøkerne tapte saken og måtte erstatte Kapitals saksomkostninger.

Avgjørelse    30. januar 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var flere artikler om et investeringsprosjekt i Colombia. Historien som ble fortalt hadde åpenbart allmenn interesse. Retten kom til at personene artiklene omhandlet måtte anses som offentlige personer, og at de hadde opptrådt på en måte hvor de begge måtte tåle at artiklene rettet et svært kritisk søkelys mot dem. Artiklene inneholdt en rekke utsagn og uttrykk som i utgangspunktet måtte bedømmes som ærekrenkende, men etter en helhetsvurdering ble ingen bedømt som ulovlige.