Dom i Oslo tingrett - eierskap til domenenavn

Oslo tingrett avsa 13. juli 2004 dom i sak om strid om eierskap til domenenavnet Google.no. Et amerikansk selskap krevde domenenavnet overført fra et norsk selskap og vant frem med kravet.

Avgjørelse    21. juli 2004    👤Knut Davidsen   

Det amerikanske selskapet Google Inc. gikk til sak mot det norske firmaet SMSFUN AS, som registrerte domenenavnet Google.no i 2001 og etter hvert startet en nettbutikk for salg av solbriller. Google Inc. gikk til søksmål for å få domenenavnet overført til seg og anførte at det både forelå varemerkeinngrep og brudd på markedsføringsloven fra SMSFUNs side. Retten fant at det forelå et varemerkeinnegrep og tok av den grunn ikke stilling til om firmaets handlemåte var i strid med markedsføringsloven. Retten påla SMSFUN å overføre domenenavnet google.no til Google Inc., eller den Google Inc. måtte utpeke, innen 2 uker.