Dom i Oslo tingrett - lotterisaken

Oslo tingrett har 27. oktober 2004 avsagt dom i den såkalte lotterisaken. Tingretten kom til at lov 29. august 2003 nr. 90 om endringer i lotteri- og pengespilloven, som gav Norsk Tipping AS enerett til å drive spilleautomater, var i strid med EØS-avtalen.

Avgjørelse    28. oktober 2004    👤Knut Davidsen   

Tingretten fant at endringsloven var i strid med EØS-avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett og artikkel 36 om fri flyt av tjenester. Dette innebærer at loven må settes til side i forhold til EØS-avtalen, jf. EØS-loven § 2. Tingretten la vekt på at lovgivers intensjon om å ta sosialpolitiske hensyn ikke holdt, lovendringen var også begrunnet i økonomiske hensyn og at monopolet skulle ivaretas av Norsk Tipping AS, som er en stor markedsfører av spill.